Kamis, 22 Desember 2011

adab2 bersin

hachyuu hehheh . . . . dari tadi pagi hidung ane udah kagak bener maunya bersin
terussssssssssssss, tapi di islam ada loh adab2 ketika bersin mo tau ???
check it out !

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Sesungguhnya Allah mencintai bersin dan membenci menguap, maka apabila salah seorang dari kalian bersin dan bertahmid kepada Allah maka wajib atas seluruh muslim yang mendengarkannya untuk mengatakan : yarhamukallah (semoga Allah merahmatimu), adapun menguap maka sesungguhnya dia dari syaithan, maka apabila salah seorang dari kalian menguap maka hendaknya dia tahan semampunya….al-hadits”[1].

  • Mendoakan Orang Yang Bersin [2]
Adalah perkara yang diperintahkan dan disunnahkan, dan termasuk perkara kesempurnaan agama kita dengan mensyariatkan kepada mereka doa yang mereka ucapkan setelah bersin –yang mana dia adalah nikmat Allah atas mereka [3]-, maka dengan bersin tersebut mereka memuji Allah, dengan bersin tersebut mereka saling mendoakan rahmat dan memohon kepada Allah hidayah dan baik keadaan.
Dari Al-Barra’ bin ‘Azib radhiallahu ‘anhu dia berkata : “Nabi memerintahkan kepada kami dengan tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara maka beliau menyebutkan menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, mendoakan orang bersin, membalas salam, menolong orang yang dizhalimi, memenuhi undangan, dan memperhatikan keinginan orang yang bersumpah”[4].
Mendoakan orang yang bersin adalah fardhu kifayah apabila sebagian orang yang hadir melaksanakannya maka gugur perintah mendoakan bagi yang lainnya[5]. Dan tidak sepatutnya meninggalkan perkara ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada hadits yang telah lalu : “apabila salah seorang dari kalian bersin dan bertahmid kepada Allah maka wajib atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan “ yarhamukallah “ baginya”.
  • Mendoakan orang yang bersin hanyalah ketika mendengar tahmid dari orang yang bersin
Hal itu berdasarkan hadits yang Anas radhiallahu ‘anhu riwayatkan dia berkata : “Ada dua orang bersin di sisi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka beliau mendoakan salah seorang dari keduanya dan tidak mendoakan yang lain, maka orang itu berkata : Wahai Rasulullah : engkau mendoakan orang ini dan engkau tidak mendoakan saya?
Beliau berkata : “Sesungguhnya orang ini memuji Allah dan kamu tidak memuji Allah”[6].
Dan dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiallahu ‘anhu dia berkata : Saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Apabila salah seorang dari kalian bersin dan bertahmid kepada Allah maka hendaknya kalian mendoakannya, maka apabila dia tidak bertahmid kepada Allah maka janganlah kalian mendoakannya”[7].
Masalah : Apakah harus mendengarkan tahmid orang yang bersin untuk mendoakannya, atau cukup dengan mengetahui hal tersebut dari orang yang medoakannya yang berada di sekitarnya?
Jawab : Yang jelas bahwa hendaknya seseorang medoakannya apabila benar-benar dia memuji Allah, dan bukanlah tujuannya orang yang mendoakan mendengar tahmid, namun maksudnya adalah adanya tahmid itu sendiri, maka kapan saja terjadi tahmid maka mesti diucapkan doa, sebagaimana kalau yang mendoakan itu orang yang tuli, dan melihat gerakan mulut orang yang bersin bertahmid. Dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Apabila dia bertahmid, maka hendaknya kalian mendoakannya. Inilah pendapat yang benar. Demikian penjelasan Ibnu Qayyim[8].
Masalah lainnya : Apakah disunnahkan mengingatkan orang yang lupa memuji Allah setelah bersin sehingga dia mendoakannya?
Jawab : Sebagian ulama seperti An-Nakha’i dan An-Nawawi memilih pendapat untuk mengingatkannya, karena hal itu bagian dari bab tolong menolong di atas perbuatan kebaikan dan taqwa, dan bab nasihat dan amar ma’ruf.
Dan sebagian lainnya seperti Ibnu Al-‘Arabi dan Ibnul Qayyim memilih pendapat bahwa tidak perlu untuk diingatkan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah
berkata : “Zhahir dari sunnah menguatkan pendapat Ibnul Arabi, dan ini merupakan pelajaran bagi orang tersebut, dan penghalang dari berkah doa bagi orang yang menghalangi dirinya keberkahan tahmid, dan melupakan Allah, maka Allah memalingkan hati-hati kaum mu’minin dan lisan-lisan mereka dari mendoakannya, dan kalau saja mengingatkannya untuk bertahmid itu sunnah, tentu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lebih utama untuk melaksanakannya dan mengajarkannya, dan menolongnya untuk hal tersebut “[9].
  • Sunnah Orang Yang Bersin Mengucapkan : Alhamdulillah Atau Alhadmdulillah Ala Kulli Hal
Berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Apabila salah seorang diantara kalian bersin maka hendaknya mengucapkan Alhamdulillah…al-hadits”, pada lafazh Abu Daud : “Maka hendaknya mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal”[10].
  • Sunnah Orang Yang Mendoakan Orang Yang Bersin Mengucapkan : Yarhamukallah
Berdasarkan hadits Abu Hurairah yang telah lalu : bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Apabila salah seorang dari kalian bersin hendaknya mengucapkan : Alhamdulillah, dan saudaranya atau yang menemaninya mengucapkan doa untuknya : Yarhamukallahu….al-hadits”.
  • Sunnah Orang Yang Bersin Untuk Kedua Kali Mengucapkan Setelah Yang Lain Mendoakannya : Yahdikumullahu Wa Yushlihu Balakum Atau Yarhamunallahu Wa Iyyakum Wa Yaghfiru Lana Walakum
Di dalam hadits Abu Hurairah yang lalu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Apabila salah seorang dari kalian bersin hendaknya dia mengucapkan Alhamdulillah, dan saudaranya atau temannya mengucapkan untuknya “Yarhamukallah “, dan apabila saudaranya mengucapkan yarhamukallah maka hendaknya dia mengucapkan “Yahdikumullah wa yushlihu balakum[11]“. atau dia mengucapkan “Yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum “. Doa tersebut dijelaskan pada riwayat hadits Nafi’ dari Ibnu Umar : “Bahwa Abdullah bin Umar apabila dia bersin dan diucapkan baginya Yarhamukallah, beliau berkata : “Yarhamunallahu wa iyyakum, wa yaghfiru lana wa lakum”[12].
  • Sunnahnya Orang Yang Bersin Merendahkan Suaranya
Faedahnya ialah bahwa ketika orang yang bersin –kebanyakannya- membuat suara yang tinggi yang mengganggu maka disunnahkan baginya untuk merendahkan suaranya dengan meletakkan tangannya atau pakaiannya ke wajahnya. Meletakkan tangan atau pakaian ke mulut ada faedah yang lain yaitu : Bahwa orang yang bersin tidak aman –kebanyakan- dari keluarnya sesuatu dari mulutnya, maka disunnahkan baginya meletakkan tangannya ke mulutnya. Dan hal tersebut telah dijelaskan dalam sebuah Sunnah, Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu meriwayatkan : “Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila bersin beliau menutup wajah beliau dengan tangan atau pakaian beliau dan dengan demikian beliau merendahkan suaranya”[13].
  • Mendoakan Orang Yang Bersin Sebanyak Tiga Kali, Selama Lebih Dari Tiga Maka Bersinnya Karena Flu
Hadits Salamah bin Al-Akwa’ bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sementara seseorang yang berada di sisi beliau bersin, maka Nabi berkata kepadanya : “Yarhamukallah” kemudian orang itu bersin kembali maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Orang ini terkena flu”[14].
Konteks hadits ini, membatasi ucpaan doa untuk orang yang bersin dengan dua kali saja, akan tetapi nash-nash yang lain datang mengaitkan bahwa orang yang bersin didoakan sebanyak tiga kali.
Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dia berkata : “Doakan saudaramu yang bersin sebanyak tiga kali kalau lebih dari tiga maka dia sedang flu” [15].
An-Nawawi berkata : “Ulama berselisih tentang hal tersebut, Ibnul Arabi Al-Maliki berkata : ada yang berpendapat : dikatakan kepada orang yang bersin untuk yang kedua kali : Kamu kena flu, dan ada yang berpendapat : dikatakan kepadanya pada bersin yang ketiga, dan ada yang berpendapat : pada bersin yang keempat, dan yang paling shahih agar dikatakan kepadanya pada bersin yang ketiga, Ibnul Arabi berkata : Dan maksudnya bahwa kamu bukan orang yang mendoakannya setelah ini, karena yang ada padamu adalah flu dan penyakit, bukan bersin yang ringan[16].
Ibnul Qayyim berkata : “ Dan penjelasan beliau tentang hadits :”Orang itu kena flu” adanya peringatan untuk medoakan baginya kesembuhan, karena flu itu penyakit, dan pada hadits tersebut adanya udzur bagi orang yang tidak mendoakan setelah bersin yang ketiga. Hadits ini juga berisikan suatu perhatian terhadap sebab ini agar seseorang memahaminya dan tidak mengabaikannya, sehingga membuat susah urusannya. Dengan demikian perkataan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah hikmah dan rahmat, ilmu dan petunjuk[17].
  • Bolehnya Mendoakan Ahlu Dzimmah – yakni kafir dzimmi, pent – Ketika Bersin Dengan Doa “Yahdikumullah Wa Yushlihu Balakum”
Masalah ini disebutkan di dalam hadits Abu Musa Al-Asy’ari, beliau berkata : Seorang Yahudi bersin di sisi Rasulullah, dia berharap agar Nabi mengucapkan untuknya yarhamukallah, namun yang Nabi ucapkan adalah : “yahdikumullah wa yushlihu balakum“[18].
Berdasarkan ini boleh mendoakan ahlu dzimmah –apabila mereka bertahmid setelah bersin- dengan doa hidayah dan taufiq kepada keimanan, dan tidak mendoakan mereka dengan rahmat dan maghfiroh, karena mereka tidak pantas untuk doa itu.
Faedah : boleh bagi orang yang bersin di dalam shalat agar bertahmid kepada Allah, namun tidak boleh bagi orang yang mendengarnya mendoakannya dengan mengucapkan yarhamukallah[19].

Tidak ada komentar:

Posting Komentar